autodesk revit Template

บริการจัดทำ Autodesk Revit Template สำหรับองค์กร เพื่อตอบสนองงานด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน โครงสร้างและงานระบบ ซึ่งประกอบด้วย System Family, และ Loadable Family ซึ่งครอบคลุมการทำงานทั้งในส่วน 3 มิติ และงานแบบ 2 มิติ

autodesk revit famliy

บริการจัดทำ Autodesk Revit Family ของผลิตภัณฑ์ต่ต่างๆ เช่น ประตู หน้าต่าง อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลแคตาล็อคของผลิตภัณฑ์องค์กร

material library

บริการจัดทำ Material Library ของวัสดุต่างๆ สำหรับใช้กับโปรแกรม Autodesk Revit, SketchUp และ 3ds Max เช่น Color Library หรือ Image Map สำหรับกระเบื่องหลังคา เป็นต้น

error: Content is protected !!